Salgs og leveringsbetingelser

KONTAKT OSS

Adresse:
Vela AS (hovedkontor)
Trekanten 1A
7604 Levanger

E-post: 
vela@vela.no

Telefon: 
74 08 33 99

Organisasjonsnummer: 
942 052 111

Kontaktskjema


Du kan kontakte oss med alle kontaktmåter ovenfor. I stedet for å ringe kan du sende oss mail via kontaktskjema-knappen ovenfor. Vi vil da enten kontakte deg per telefon eller sende deg svar per mail.

Salgsbetingelser Maskingrossisternes Forening

Generelle salgs og leveringsbetingelser Vela AS                                                                                                                      

1. Leveringsbetingelser
Levering skjer i henhold til salgsbetingelser som beskrevet i denne tekst, samt Salgsbetingelser Maskingrossistenes Forening og gjelder ved alle leveranser fra selger til kjøper. Avvik fra disse betingelser skal avtales og bekreftes skriftlig fra Vela AS. Ved tilpassede ordre og maskiner fra HOMAG gruppen gjelder også leverandørens salgs & leveringsbetingelser med tillegg av punkt 1.1. Med forbehold om pris og skrivefeil i tilbudstekst.  Ved eventuell motstrid har Selgers salgs- og leveringsbetingelser forrang.

1.1
Spesifikt for tilbud, ordre, montering og maskiner fra HOMAG-gruppen gjelder: montering i henhold til gjeldende montasjebetingelser 31/2012. Kjøper må følge HOMAG pre montasjeplan. Om ikke annet er spesifisert, er montering og produksjonsoppfølging ikke inkludert (for øvrig gjelder punkt 5.). Garanti utløper straks leveringsgjenstanden har nådd 2500 driftstimer, dog senes 12 mnd. etter overtakelse/produksjonsklart anlegg som tilsvarer tidspunktet hvor kjøper bruker eller kan bruke maskinen/anlegget i fullt omfang. Kjøper er forpliktet til å delta på overtakelse så snart kontraktsgjenstanden ikke viser vesentlige mangler som har økonomisk innvirkning på gjenstandens anvendelse. Unntatt fra garantien er slitedeler (DIN 31051) som er deler eller byggegrupper som under drift uunngåelig utsettes for slitasje. Det er forutsatt at disse delene skiftes. Slite- og skiftesyklus er avhengig av bruken av materialet som skal bearbeides samt type og intensiteten av bruken. Slitedelene er angitt i maskin-dokumentasjonen (reservedels-lister). Forutsetning for all garanti nevnt i dette punkt er en absolutt overholdelse av HOMAG sine drifts- og vedlikeholdsforskrifter. Standard betalingsbetingelser for maskiner fra HOMAG er 30/60/10 ved bestilling/opplasting/godkjent igangkjøring.

2.Valuta, tilgjengelighet og pris
Ved tilbud på ikke-lagerførte maskiner gjelder pris basert på vekslingskurs fremmed valuta/NOK på tilbudsdato. Pris er å forstå ex mva.  Endringer i vekslingskurs mellom ordre/tilbud- og faktura/oppgjørsdato iht. betalingsbetingelser på mer enn /-2% vil være gjenstand for prisendring. For tilbud på maskiner ab. lager tas det forbehold om mellomsalg. For maskiner som ikke er lagerført eller spesialtilpassede maskiner, er pris å forstå ab. fabrikk. Om ikke annet er avtalt tilkommer frakt. Tilbud er gyldig 30 dager fra tilbudsdato.

3. Brukte maskiner
For brukte maskiner leveres disse i den tilstand de befinner seg i, og som besiktiget av kjøper med eventuelle mangler i forhold til gjeldende regler. Selger er ikke ansvarlig for ukjente feil eller mangler. Kjøper bærer selv ansvaret for sin bruk av utstyret, herunder offentlige godkjenninger og tillatelser. Ved alle tilbud gitt på brukte maskiner er det forbehold om mellomsalg.

 4. Deler
Før retur av ubrukte deler må dette avtales med Vela AS. Returfrakt vil tilkomme. Varer bestilt fra HOMAG-gruppen kan returneres til HOMAG etter avtale mot en prisreduksjon på 10% (Og/eller maks EUR 100,- pr. posisjon), samt at alle fraktomkostninger tilfaller tilbakesender. Kunden er selv ansvarlig for at delene er riktig bestilt i henhold til deleskisse og delenummer, samt å åpne og inspisere forsendelse for å kontrollere at riktig komponent er mottatt iht. bestilling, samt uten opphold å varsle avvik til Vela AS. Deler som bestilles feil, må returneres i original emballasje og skal ikke være brukt. Kunden må dekke returfrakt til leverandøren og produsenten. Enkelte produsenter dekker ikke fullt beløp ved retur, dette må avtales i hvert tilfelle

5. Lossing, inntransport, montering & forsikring
For ønske om lossing, inntransport til montasjeplass, montering, igangkjøring, kurs og opplæring i drift og vedlikehold gjelder egne priser på time og km. Diett og overnatting etter statens satser. Ved montering og behov for utstyr for å utføre jobben som truck, kran, lift e.l. er dette kundens ansvar å fremskaffe og bekoste. For frakt gjelder transportørens forsikring. Merk at utstyret er ikke forsikret etter ankomst, heller ikke i tidsrommet mellom ankomst og montering/ferdigstillelse om ikke annet er skriftlig avtalt. Lossing dekkes uansett ikke av forsikring, egenandel belastes kjøper. Det er kjøpers ansvar å straks inspisere mottatt gods og melde inn skade til transportør samt Vela AS. Retur av varer uansett tilstand er i alle tilfeller kjøpers ansvar og bekostes av denne.

6.Eiendomsrett
Vela AS Beholder eiendomsretten til de leverte varer inntil kjøpesummen er betalt i sin helhet. JFR. Norsk pantelov. Ved betaling etter forfall beregnes det 12.5% morarenter.

7. Betalingsbetingelser
Betaling skal utføres i henhold til selgers faktura. Kjøper kan ikke motregne mot eventuelle andre krav han måtte ha mot selger. Kjøpers berettigede reklamasjoner pga. ikke vesentlige mangler fritar han ikke for rettidig betaling, eller om kravet er omtvistet rett til å tilbakeholde deler av kjøpesummen. Betaling anses ikke som utført før beløpet er godskrevet selgers konto.

8. Reklamasjon, ansvarsbegrensning & retur
Kjøper må omgående ved mottak undersøke varen for skaden. Ved transportskader eller avvikende antall kolli må kjøper dokumentere dette for fører/transportør som skal signere for avviket på fraktbrevet.  Solgte varer tas ikke i retur uten avtale mellom kjøper og selger. Selgers ansvar er under enhver omstendighet begrenset til varens verdi. Det kan under ingen omstendighet reklameres for følgeskade, arbeidskostnader, produksjonstap eller andre typer avledende krav. Selger har intet ansvar for skadet gjort av produktet og/eller programvare - sammen eller selvstendig på fast eiendom, produktet selv, eller konsekvenser av en slik skade. Selger svarer heller ikke for skader på produkter som er fremstilt av kjøperen eller på produkter som kjøperens produkter inngår i.  I alle reklamasjons-, og eller garantitilfeller skal varen det hevdes feil eller mangel ved kunne returneres til Vela AS. I tilfeller hvor varen er tapt eller ikke kan fremskaffes vil erstatningskomponent kunne bli fakturert i sin helhet.

9. Leveringstid & forsinkelser
Leveringstid er å anse som veiledende inntil leveringstid er bekreftet fra leverandør. Selger forplikter seg å underrette kjøper om forsinkelser så snart han får varsel om dette. Selger kan ikke holdes ansvarlig for kostnader som måtte oppstå på bakgrunn av forsinkelse i levering fra leverandør

Meny

Innstillinger